W ramach Programu Edukacyjnego „Bliżej Źródeł” Spółka GIWK udostępnia swoje obiekty w celu umożliwienia organizacji wizyt studyjnych. Wizyty, które odbywają się głównie na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód oraz na terenie Stacji Uzdatniania Wody, są organizowane przede wszystkim dla środowisk naukowych, podmiotów zajmujących się dydaktyką, uczniów/studentów oraz osób z branży wod-kan.

Zgłoszenia do udziału w wizycie należy dokonywać przy wykorzystaniu niniejszego formularza. Zgłaszający powinien wskazać proponowany termin oraz godzinę wizyty, która wymagać będzie potwierdzenia przez pracownika GIWK. Grupa biorąca udział w wizycie nie powinna liczyć więcej niż 25-30 osób. Zgłaszanie liczniejszych grup wymaga dostosowania wizyty do liczby osób, co ustalane będzie drogą mailową przy wykorzystaniu adresu wskazanego w zgłoszeniu.